ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ - ብምኽንያት መበል 40 ዓመት ምምስትራት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስቲዮ ኤርትራ (ሃማድኤ) - ERi-TV

  visningar 4,404

Eri-TV, Eritrea (Official)

15 dagar sedan

ERi-TV, Eritrea - ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ - ብምኽንያት መበል 40 ዓመት ምምስትራት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስቲዮ ኤርትራ (ሃማድኤ) | Commentary on Eritrea women on the 40th anniversary of National Union of Eritrean Women (NUEW)

Kommentarer
Adunya Asmera
Adunya Asmera 13 dagar sedan
ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንበራልና እስከ ውዱኣት ሽኮራት ኣሕዋትና /ብዙሕ ተባሂሉ ብዛዕባኽን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እተን ሃገረን ኣሕሊፈን ዘይህባ ነቃጻት ተባሂልክን ብትብዓትክን ንነቃጽ ባህርኽን ብጽባቀኽን ብጅግንነትክን ብኩሉ ጸሓፍቲ ጺሒፎምልክን ገጠምቲ ገጢሞምልክን ዘየምቲ ዘይሞምልክን ከቢርኪ ንበርልና ኤርትራዊት ጋል ኣንስተይቲ
Dani Kidane
Dani Kidane 14 dagar sedan
Eritrean women thanks for your conturibtion and sacrifice for our country proud of u 🥰🥰🥰🥰🥰🇪🇷🇪🇷🌹🌹🌹🌹
Nimrod Gabriel
Nimrod Gabriel 14 dagar sedan
ህወሓት ኣብ 1991 ታንክታት ህግሓኤ ተወጢሑ መንበረ-ስልጣን ምስጨበጠ ዝተኸተሎ ኣካዪዳ፡ ነታ ሃገር ዘስግእ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ሳዕቤን ከኸትል ምዃኑ ብብዙሓት ተገሚቱ ነይሩ`ዩ። ህወሓት/ወያነ ስልጣን ምስጨበጠት ዝተኸተለቶ ቀዳማይ ፖለቲካዊ ስልቲ፡ ንጸቢብ ረብሓኣን ዕላማታታን ዘገልግል ቅዋም ምንዳፍ`ዩ። እቲ ብህወሓት ዝተነድፈ `ቅዋም`፡ ``ብሄር ብሄረ-ሰባት ዘማእከለ`ዩ`` ኢላኳ እንተገለጸቶ፡ ብቐንዱ ንሳ ናይ ውሑዳን ጉጅለ (minority) ስለዝዀነት፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብብሄርን ዓሌትን ከፋፊላ፡ ``ፖሊሲ መቓቒልካ ግዛእ`` (Divide & Rule) ብምኽታል፡ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሳ ንኽትነብር ዝሃንደሰቶ ሓደገኛ ጸወታ`ዩ ነይሩ ምሉእ ትሕዝቶ ናይ`ዚ `ቅዋም` ንዝተመልከተ ዝዀነ ሰብ ከኣ፡ ወያነ ``እንትርፎ ኣነ ዝደልዮ፡ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዝዀነ መንግስቲ ዝዀነ ነገር ክገብር ኣይክእልን`ዩ`` ዝብል መንፈስ ዝሓዘ ቅዋም ኰይኑ`ዩ ዝረኽቦ። እዚ ማለት፡ እቲ ወያነ ንኢትዮጵያ መቓቒላ ንምግዛእ ዘርቀቐቶ ቅዋም፡ ኣብ ክንዲ ንኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሰላምን ምርግጋእን ዝፈጥር፡ ኣብ ቀጻሊ ዓሌታዊ፡ ብሄራዊን ሃይማኖታዊን ግጭታት ከምእትነብር ስለዝገበራ (ናይ 27 ዓመታት ስልጣን ወያነ መለለዪ ኢትዮጵያ ንሱ`ዩ ነይሩ)፡ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት፡ ምሁራትን ንቅርዑይ ዲሞክራስያዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝግደሱን ግዳማውያን ተዓዘብቲን እቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጸቢብ ትሕተ-ሃገራዊ መስመራትን ስምዒታትን ዝመቓቕል ከፋፋሊ ቅዋም ክመሓየሽ ብዙሕ ጸዊዖም`ዮም። እንተዀነ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንቕሓቱ ብምብራኽ፡ ነቲ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሃንጸቶ ኣብ ጸቢብነት ዝተመርኰሰ ኣተሓሳስባ፡ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ስርዓትን ቅዋምን ስለዝፈንፈኖን ዝተጸየኖን፡ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ተንኰል ንወያነ ተገልቢጡ ክሃርማ ጀሚሩ። ቀዳማይ ንሕገ-መንግስቲ ዝጠሓሳ እንተሎ፡ ወያነ ባዕላ`ያ። ንኣብነት፡ እቲ ወያነ ዘርቀቐቶ ቅዋም፡ ``ዓንቀጽ 2 - ሕጋዊ ስልጣን መሬታዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ - ዶባት ኢትዮጵያ፡ እቲ ብኣህጉራዊ ውዕላት ዝተወሰነ ይኸውን።`` ይብል። ወያነ`ምበኣር፡ ቀዳማይ - ነቲ ኣብ 1900፡ 1902 ከምኡ`ውን 1908 ዝተፈረመ ንዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውስን ኣህጉራዊ ውዕላት ጥሒሳ ኣብ 1998 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኵናት ጀሚራ። ካልኣይ፡ ኣብ 2002 ብመሰረት ኣህጉራዊ ውዕላት ንዝተወሰነ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥሒሳ፡ ን18 ዓመታት መሬት ኤርትራ ጎቢጣ`ያ። እዚ ቀሊል ኣብነት ንምሃብ`ምበር፡ ወያነ ንቅዋም ኢትዮጵያ ጥሒሳን ኣፍሪሳን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘውረደቶ ህልቂት፡ ስቓይን ኣደራዕን ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኰነን። ወያነ፡ ሓደ ከም መጐተ እተቕርቦ ተደጋጋሚ መጕስዕ፡ ``ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሕጋውነቱ ኣብቂዑ`ዩ። ሕጋዊ ኣይኰነን። ስለዚ፡ ምስኡ ዝምድናና በቲኽና ኣለና፤ ምስኡ ኣይንሰርሕን ኢና፡ ኣይንተሓባበርን ኢና።`` ዝብል`ዩ። እንተዀነ፡ ወያነ ነዚ ሕጂ ሕጋዊ ኣይኰነን ትብሎ ዘላ መንግስቲ፡ በቲ ናታ ቋንቋ ሕጋዊ እንከሎ`ውን፡ ብግብሪ ኣንጻሩ ትሰርሕን ንምፍራሱ ኩሉ ኣብ ምግባርን ትጸሚዳ`ያ ነይራ። እቲ ሕጂ ``ሕጋውነት የብሉን`` ብዝብል ምስምስ ክትገብሮ ዝጸንሐት ተጻብኦታት፡ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ``ሕጋዊ`` ኣብ ዝነበረሉ ህሞት`ውን ገይራቶ`ያ። ብዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ 2018 ስልጣን ምስሓዘ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘተኣታተዎም ለውጢታት፡ ወጥሪ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት ኣህጉራዊ ውዕል ንምፍታሕ ንዝወሰዶ ስጕምታት ብውሳነ ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚት ኮሚተ ህወሓትን ብወግዓዊ መግለጺ ነጺጋቶ። ፈደራላዊ ሰራዊት ብፈደራላዊ መንግስቲ ንዝመጾ ትእዛዝ ካብ ዶባት ኤርትራ ናይ ምውጻእ ትእዛዝ ንኸይትግበር ዓንቂፋ። ስለዚ፡ ውጥንን ግብራዊ ስራሕን ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ሕንፍሽፍሽ ብምፍጣር፡ እንተተኻኢሉ ናብ ስልጣን ምምላስ`ዩ ነይሩ። ነዚ ንምግባር ድማ፡ ``ዋላ ኢትዮጵያ ብትን ትበል`` ዝብል መደረታት መራሕቲ ወያነ ተደጋጊሙ`ዩ። እቲ ዝገርም ባህርያት መራሕቲ ወያነ ድማ፡ መዋእሎም ማንታ ልቢን ኣተሓሳስባን ሒዞም ዝኸዱ፡ ደርሆ ጻሕቲራ እትረኽቦ ፖለቲካዊ ሽጣራታቶም ረቂቕን ሰብ ዘይፈልጦን ዝመስሎም፡ ኣእምሮኦም ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣካሎም ኣብ 21 ክ.ዘ. ዝነብር ድሑራት መሳፍንቲ ምዃኖም`ዩ። ንፈደራዊ መንግስቲ፡ ``ሕጋዊ ኣይኰነን፤ ምስኡ ኣይንሰርሕን ኢና፡ ኣይንተሓባበርን ኢና። ዝምድናና በቲኽና ኢና።`` ክብሉ ይጸንሑ እሞ፡ ግምጥም ኢሎም ከኣ፡ ``ፈደራላዊ መንግስቲ ባጀት ክህበና ኣለዎ`` ኢሎም ይጽውዑ። ኣብ መወዳእታ፡ ብንጹር ዳግማይ ክስመረሉ ዘለዎ ነጥብታት ኣሎ። ቀዳማይ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ከምዘጋጠመ ገይሩ ዘቕርብ ኣገላልጻ ኣሎ። እዚ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከፊትዎ ዘሎ ንድሕነትን ልዑላውነትን ኢትዮጵያ ዘኽብር ስጕምቲ፡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብስም ህዝቢ ትግራይ (ጸቢብ ብሄራውነት) እናሸቀጠ፡ ንህዝቢ ትግራይን ዕድላቱን ጅሆ ብምሓዝ፡ ንውሽጣዊ ሰላም ኢትዮጵያ ዝዘርግ፡ ንሕጋዊ ኣካይዳ መንግስቲ ዝዕንቅፍ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተዓቝበ ንእሽቶ እከይ ጉጅለ ዝውሰድ ዘሎ ስጕምቲ`ዩ። ፈደራላዊ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጕምቲ`ምበኣር፡ ነቶም ንኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሰላም ከይትረክብ፡ ምስ ጎረባብታ ኣብ ምክብባር ልኡላዊነትን መሬታዊ ሓድነትን ዝተመስረተ ቅርዑይ ዝምድናታት ንኸይትምስርት ዝዕንቅፉ ዘለዉ፡ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓላዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝዀነ ፈደራላዊ ሰራዊት መጥቓዕቲ ብምክያድ ህልቂት ክፍጸም ዝኣዘዙ ገበነኛታት ንምሓዝ`ምበር፡ ኣንጻር ህወሓት ከም ውድብ ወይ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝዓለመ ኣይኰነን። ካልኣይ፡ ``ኤርትራ ኣብ`ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ኢዳ ተእቱ ኣላ`` ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ጸበብቲ ንእሽቶ ጉጅለ፡ ምሉእ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገዝኣሉ ዝነበረ እዋን፡ ኩሉ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ኣኽቲቱ፡ ህዝብና ዘበሳበሰ፡ መሬትና ብሓይሊ ወሪሩ ዝጎበጠ፡ ኤርትራ ንምብታን ምስ ናይ ውሽጥን ግዳምን ጸላእቲ ተሻሪኹ ኩሉ ሸርሕታት ዝፈነወልና፡ ቀዳማይ ቁስልና ከይሓወየ ``ቁስልኹም ኣይትሕከኹ`` እናበለ ካልኣይ ቁስሊ ዝደገመና፡ ናይ 20 ዓመታት ዕድላት ኩሉ መዳያዊ ምዕባለናን (ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ባህላዊን ማሕበራዊን) ዝዓንቀጸ`ዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ፡ ኣንጻር ኣህጉራዊ ብይንን ሕጊን ልኡላዊ መሬትና ብሓይሊ ጎቢጡ፡ ``እምብለይ ንሕጊ ኣይምእዘዝን`` ብምባል ዝሓንገደ`ዩ። ብኣህጉራዊ ሕጊ ዝተፈልጠ ልኡላዊ መሬትካ፡ ካብ ወረርቲ ንምክልኻልን ንምምላስን ድማ፡ ብኣህጉራዊ ሕጊ ቅቡልን ምኽንያታውን ኩሉ ኣማራጺታት ዝህብን`ዩ። ብኸመይን መዓስን ተተግብሮ ከኣ፡ ልኡላዊ መሰልና`ዩ። ስለዚ፡ ኣብ ዝዀነ እዋን መሬትና ሕጊ ብዘፍቅደልና ከነምልስ ምዃንና ንጹር ክኸውን ኣለዎ። ወያነ፡ ከም ህዝቢን ሃገርን ዘየደቅስ/ዘየቕስን ገይሮሙና (ንሰማእታትናን ኣብ ኣሰር ሰማእታትና ንዘለናን)፡ ድቅስ ክሓድሩ ከነፍቅድ ከምዘይኰንና ክፍለጥ ይግባእ። ዘልኣለማዊ ክብሪን ዝኽሪን ንሰማእታትና!! ክብሪ ንህዝቢ ኤርትራ!!
Habtit Bereketeab
Habtit Bereketeab 14 dagar sedan
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Omar Mohamed
Omar Mohamed 14 dagar sedan
Nakfa Sahil
Nakfa Sahil 14 dagar sedan
No one compares to , unlike no one else in the world 🇪🇷 one of a kind, Fire tested & I must say one of Creators most beautiful & prettiest being 🇪🇷💝Eritrean Girl !
Berihu Hadish
Berihu Hadish 15 dagar sedan
ምስቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ኣጣማምታ ብምንጽጻር ሓያል ንቕሓት ተበጺሑሎ በርግጽ።
Eritro _ german
Eritro _ german 15 dagar sedan
ኣብ ዉሽጢ 30 ዓመታት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝበርከቶ ነገር የለን ። እንትርፎ ኣኼባ ፡ ጉባኤ ፡ ወርሓዊ ክፍሊት ምእካብ - ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ክጣበቕ ዘይክእል ልሙስ ማሕበር እዩ ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓይልታት ፡ ኣብ ተሃድሶ ፡ መደበር ታዕሊም ዓመጽ ከጋጥመን እንከሎ እዚ ማሕበር ኣበይ ነይሩ ። ዓመታት ጸብጺብካ ብዓል ብዓል ምስዕሳዕ ኣይኮነን !!!!
Yohannes Tekleab
Yohannes Tekleab 15 dagar sedan
Merhaba anabs deqi Eri 🇪🇷❤🇪🇷⛏⛏✍✍!!!
Solomon Tesfa
Solomon Tesfa 15 dagar sedan
ልሙስ ማሕበር, መሳርሒ political መሓውር isaias ኮይኑ ዝተረፈ ፉንፉን ማሕበር , this asociation does not have morality ከም ቅድመ ግምባር ደቀንስትዮ eritrea ኮይኑ ክዛረብ,
Eri Shikor
Eri Shikor 15 dagar sedan
Anabs deki Eri🇪🇷❤🇪🇷 proud of you 🤗🤗
petros michael
petros michael 15 dagar sedan
Good luck Eri people.
Helen T
Helen T 15 dagar sedan
❤️👌🏽🇪🇷👌🏽❤️
Teklino Teklino
Teklino Teklino 15 dagar sedan
Entay ke dea kgebra hager abaten endya wediqa
JAG MÅR SKIT!
17:18
Diego Mami
visningar 34tn
The Dixie D'Amelio Show with Charli D'Amelio
8:08
JAG MÅR SKIT!
17:18
Diego Mami
visningar 34tn
The Dixie D'Amelio Show with Charli D'Amelio
8:08
VEM VET MEST? YouTuber edition
23:00
Beas liv
visningar 61tn
CHALLENGE MED FAMILJEN (FT. PAPPA OCH LILLEBROR)
15:19
Sen Çal Kapımı 19. Bölüm
2:14:56
Sen Çal Kapımı
visningar 2,9mn